• Šifrētās mīklas "Seneka" uzvarētājs ir INGA CIRSE. Apsveicam ar ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 24.09.2021 22:01
  • Vācu mīklas "Svings" uzvarētājs ir Līga Elīza Balode. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 22.09.2021 22:01
  • Latviešu mīklas "Ripss" uzvarētājs ir Ausma Jankalāne. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 20.09.2021 22:01
  • Horvātu mīklas "Forele" uzvarētājs ir viktors āriņš. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 18.09.2021 22:01
  • Vācu mīklas "Dore" uzvarētājs ir Kaspars Sedlenieks. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 16.09.2021 22:01
kopā seko 122
Lietošanas noteikumi

1. Portāls www.pratnieks.lv ir prāta spēļu portāls, kurš ietver krustvārdu mīklas, sudoku mīklas, testa jautājumus un spēles. Portāls ir paredzēts personām, kuras vēlas parādīt savas intelektuālās zināšanas un uzlabot savu erudīciju. Portāla darbību organizē un koordinē Pratnieks.lv.
 

2. Portāla www.pratnieks.lv lietošanas noteikumi, ir paredzēti un saistoši katram portāla www.pratnieks.lv lietotājam neatkarīgi no tā, vai persona ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 

3. Portāls www.pratnieks.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.pratnieks.lv.
 

4. Portāla www.pratnieks.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
 

5. Katram portāla www.pratnieks.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos lietošanas noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 

6. Lai kļūtu par portāla www.pratnieks.lv reģistrētu lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 

7. Reģistrējoties portālā www.pratnieks.lv, lietotājs apņemas sniegt patiesu informāciju par sevi, kā arī atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas ar konkrētā lietotāja paroli vai kontu.
 

8. Portāls www.pratnieks.lv apņemas neizpaust lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja informāciju pieprasa valsts tiesībsargājošajās instances Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 

9. Katram portāla www.pratnieks.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā reģistrētajam lietotājam ir jābūt skaidri redzamam un atpazīstamam.
 

10. Katrā portāla www.pratnieks.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā www.pratnieks.lv ir aizliegta tā saucamo „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla www.pratnieks.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu utt. Konstatējot šādu profilu esamību, Pratnieks.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties un bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 

11. Portāla www.pratnieks.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.pratnieks.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 

12. Ja portāla www.pratnieks.lv lietotājs veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem portāla lietošanas noteikumiem, portāla administrācijai ir tiesības dzēst lietotāja profilu no portāla.
 

13. Pratnieks.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla www.pratnieks.lv reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.pratnieks.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 

14. Pratnieks.lv nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.pratnieks.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu lietošanu.
 

15. Ja balvas laimēšanas brīdī lietotāja vārds un uzvārds nav īsti, tad balva netiks izsniegta.
 

16. Ja portāla www.pratnieks.lv lietotājam lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam, vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (nedēļas abonements, pasūtītie punkti).
 

17. Pratnieks.lv ir tiesīgs informēt portāla www.pratnieks.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm, izvietojot informāciju portālā vai nosūtot to uz portāla lietotāju e-pastiem.
 

18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.pratnieks.lv pieder tikai un vienīgi Pratnieks.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Pratnieks.lv.
 

19. Visi strīdi, kas saistībā ar lietošanas noteikumiem rodas starp www.pratnieks.lv un portāla www.pratnieks.lv lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 

 

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)