Anima

Secen
Pilsēta Vidzemē
Neliels mūziķu ansamblis
Apkārtējo apstākļu kopums
Muļķot (sar.)
Plāceņi
Auss iekaisums
Pašlaik
Kāpostu stumbri
Sīknaudas vienība Mjanmā
Sniegt
Kuģa laiva ar gariem airiem
Skatuves mākslas žanrs
Žņaudzēj- čūskas
Grauzdētas maizes šķēles
1.attēlā
Rimt
Pagasta centrs Krustpils novadā
Valsts Āzijas DR
Graudzāļu dzimtas lakstaugi
Viņpus
Dž.Verdi opera
Nopļauti un novākti labības lauki
Laukumu mērvienība (100 m2)
Dzejoļa forma
E.Zālītes romāns "... rūsa"
Skalbju dzimtas krāšņumaugi
Gaujas pieteka
Vilkt kājās
Darināt ofortu
Brauciet lēnām ... tiltu draugi
Mi, fa, ...
Sarenes
Sapulcēšanās
Meža un dārza ogas
Vulkāns Japānā Kjusju salā
Redzes orgāns
Pundurbifelis
Nomāt
Dvēsele
Japānas seniedzīvotāju pēcteči
Pāriju kārta feodālajā Japānā
Neilga
Augstākā dievība rietumsemītu mitolog.
Sīknaudas vienība Laosā
Negodīgas (pār.noz.)
Pavairot labību
Uzsākt kustību no stacijas
Jūdaistiem - sestdiena